Ügyfélszolgálat és telefonos rendelés

H-P 10-18h 

06 70 850 7161

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

Demeter Group Kft. (továbbiakban: Eladó) a https://csempematrica.eu weboldalon található webáruházában
(továbbiakban: „webáruház”) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi Általános Szerződési Feltételek
mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):

I. AZ ÁSZF SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli
szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és
szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Eladó weblapján ( https://csempematrica.eu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF
folyamatosan elérhető a https://csempematrica.eu weboldalról.

I.1. AZ ELADÓ ADATAI


1.1.1. A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:
a) Demeter Group Kft.
b) Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
c) Ügyvezetők: Demeter Róbert és Demeter Miklós
e( Cégjegyzék szám: 13-09-214102
d) Adószám: 27179820-2-13
f) Bank: Budapest Bank
g) Bankszámlaszám: 10101023-73099200-01005000
h) weboldal címe: https://csempematrica.hu
i) E-mail: info@csempematrica.eu
j) Telefonszám: +36 (20) 5144224
k) Tárhelyszolgáltató: Tárhely.eu szolgáltató Kft., 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241., e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu, weboldala:tarhely.eu
A továbbiakban mint : „Eladó”

1.1.2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Az ügyfélszolgálati irodában személyes ügyfélfogadásra és a webáruházban megrendelt csomagok személyes átvételére
nincs lehetőség! Webáruházunkban megrendelt termékek csomagküldő pontokon és megrendelő címére történő kiszállítással vehetők át!

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1165.Budapest Corvin utca 5.
Vevő emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, csupán extrém esetben - előre egyeztetett időpontban van lehetőség személyes egyeztetésre!
E-mail: info@csempematrica.eu
weboldal cím: https://csempematrica.eu
Telefon: +36 (20) 5144224

I.2. ALAPVETŐ FOGALMAK

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerinti, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személy
Vállalkozás: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 4. pontja szerinti, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében
eljáró személy;

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés
Termék: minden, a webáruház kínálatában szereplő ingó dolog, mely a fogyasztói szerződés tárgyát képezi;
Webáruház: a csempematrica.eu bejegyzett domain néven működő weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás
nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a
szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak;
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés
megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli
nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax
és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi
kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

I.3. AZ ÁSZF HATÁLYA

1.3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a webáruházban
megvásárolható bármely termék és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan bármely Vevővel jelen ÁSZF
hatályba lépésének napját követően megköt (Eladó és Vevő továbbiakban együttesen: Felek).
1.3.2. A távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vevő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.
Eladó gondoskodik arról, hogy a Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy
nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A „Megrendelés elküldése” gomb könnyen olvasható módon
fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal van ellátva,
amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
1.3.3. Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni jelen ÁSZF rendelkezéseit. A felek közötti
szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a
Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik
össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő
elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
1.3.4. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó,
különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
(Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés
nélkül is irányadók.
2.2. Jelen ÁSZF 2021. július 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan
módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt minimum 8 (nyolc) nappal a weboldalán
közzéteszi. Felhasználók a weboldal/webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen
módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának
megtekintésére.

III. KISEGÍTŐ SZABÁLYOK

3.1. Az ÁSZF és az egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi
jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári munkanapokban történik, és annak
lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra nem eshet.
3.2. A szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat az Eladó levelezési fióktelepére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a
szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező
jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.
3.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően,
az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula
megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az
adatváltozás közlésének kötelezettsége csak az I.1. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános
Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

3.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a
postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tizedik), (c) Európán kívül pedig 20.(huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát
a III.2-III.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből
eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.
3.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely
általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.
3.6. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott
kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik
továbbá, hogy abban az esetben, ha az egyedi adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is
elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.
3.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési
Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni
kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a
nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Megbízott mindenkori székhelye szerinti helyi bíróság illetve törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

3.8. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom
A Vevő által webáruházban leadott megrendelések adatait Eladó tárolja. Vevő a megrendelése után e-mailben minden
esetben megkapja rendelésének összefoglalóját. Amennyiben regisztrált felhasználója a webáruháznak, úgy utólagosan
bármikor a Fiókom/Rendelések menüpont alatt tudja megtekinteni, kinyomtatni korábbi rendeléseit. Amennyiben Vevő
regisztráció nélkül vásárolt a webáruházban (vendégvásárlás), úgy utólagosan kérésre Eladó megküldheti a rendelés
adatait a Vevő által kért formában (postán, e-mailen).

IV. AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA, A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI, VEVŐI REGISZTRÁCIÓ

IV.1. A REGISZTRÁCIÓ MENETE

4.1.1. A Vevő az Eladó termékeihez és szolgáltatásaihoz a https://csempematrica.eu elnevezésű weboldalon keresztül fér
hozzá. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz nem kötött. A megrendelést vendégvásárlóként is
végre lehet hajtani. A Vevőnek a webáruház nyitóoldalának főmenüjében található „FELHASZNÁLÓI FIÓKADATOK”
gombra (ikonra), vagy a lábléc “BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ” linkjére kattintva – saját felhasználónév és jelszó
megadásával – a „Regisztráció” részlegen, vagy a vásárlás során a fizetési folyamatba beágyazva, az adatlap pontos
kitöltésével nyílik lehetősége a regisztrációra. Vevő a webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF,
és a webáruház oldalán közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, és egyértelműen
hozzájárul, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására, a weboldal felhasználói élményének fokozása,
fiókadatok kezelése, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt egyéb célokra Eladó felhasználja.
A Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget. A
regisztrációt követően a Vevő a későbbiekben a webáruház nyitóoldalán található főmenü „FELHASZNÁLÓI
FIÓKADATOK” gombjára (ikonjára), vagy a lábléc “BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ” linkjére kattintva, majd az oldalon
felhasználónevének és a jelszavának megadásával, és a „Bejelentkezés” gombra való kattintással juthat el az egyéni
felhasználói felületre.
4.1.2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet
igénybe némely eladói szolgáltatást (pl. törzsvásárlói hűségprogramban való részvétel), amennyiben a webáruházhoz
tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis a webáruházban a kívánt szolgáltatás
elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az
Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.
4.1.3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal,
hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel
összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a
már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell
fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően
Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése
az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.
4.1.4. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a webáruházba történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név
és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége)
tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő
érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő
részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért,
költségekért, amelyek a webáruház, vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek,
továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más
hasonló okból származnak.

IV.2. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.2.1. A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a webáruházban
bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a
„Törlés” vagy a termékek melletti „X” feliratra kattintva, vagy a böngészőablakban történő visszalépéssel).
4.2.2. A vásárlás során adatbeviteli hibának minősül a rosszul megadott rendelési mennyiség, rossz termék elhelyezése
a kosárban, rendelési adatok pl. email cím elírása stb. A vásárláshoz, kiszállításhoz szükséges adatok pontos megadása a
Vevő felelőssége.
4.2.3. Amennyiben a Vevő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető
legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a
megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Eladó felé. Ezt
követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.
4.2.4. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult a hibás adatbevitelből eredő minden kár-, és költségének Vevőre
történő áthárítására, Eladó a hibás adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. A rendelés során
pontatlanul megadott elektronikus levélcím, illetve a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a rendelés visszaigazolás
kézbesítésének hiányát eredményezheti, így meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

IV.3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

4.3.1. A Felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható termékek köre képezi.
4.3.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak
magyar forintban értendők, a törvényben előírt áfát tartalmazzák - azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
4.2.3. A webáruházban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A
termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Eladó nem vállal
felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
4.2.4. A vásárolható termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az termék használatára vonatkozó utasításokat a
konkrét árucikk információs oldaláról, valamint a termékinformációs oldalról lehet megismerni. Eladó szerződésszerű
teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb,
előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
Amennyiben a webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával,
használhatóságával kapcsolatban, a webáruház oldalain közölteknél Vevőnek több információra van szüksége, kérjük,
forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.1.2. pontban találja.
4.2.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljeskörűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos
időtartamáról.
4.2.6. Eladó által a webáruházban forgalmazott termékek – a vevői megrendelést követő – átlagos szállítási ideje 4-5 (a
rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30) munkanap, mely a gyártó, és a beszállító kapacitásától függően
eltérő lehet. Eladó saját raktárkészlettel nem rendelkezik, a megrendelések teljesíthetősége kizárólag a gyártó és a
beszállító kapacitásától függ, így esetlegesen nem teljesíthető megrendelések is előfordulhatnak.

4.2.7. Eladó az akciós termékek esetében mindig a gyártói, beszállítói készlet erejéig tudja garantálni a kiszállítást, így a
készleten felüli (esetleges rendszerfrissítések előtti) rendeléseket nem áll módjában teljesíteni.

IV.4. A TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA

4.4.1. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a https://csempematrica.eu weboldal főmenüjének „Üzlet” gombjára
kattintva tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A
Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak
részét képezik. Vevő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak információs adatlapját. Vásárlási szándéka
esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A
főmenü „Kosár” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a vásárlás
végösszegét és a szállítási költséget. A megrendelés ezen szakaszában ellenőrizhető a rendelés helyessége, különös
tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatók, javíthatók, valamint itt érvényesítheti
kuponkedvezményét, illetve beválthatja a korábbi vásárlásokból származó hűségpontjait.
4.4.2. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott
árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem
jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelés-módosulásokból fakadóan Eladót
hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan
rendeléseket törölni, módosítani.

IV.5. A VÁSÁRLÁS (TERMÉKRENDELÉS) FOLYAMATA

4.5.1. A webáruházban a Vevő a termékek megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással
jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.
4.5.2. A webáruházban a Vevő minden termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a
termék kosárba helyezésével választhat ki megvásárlásra. A Vevő a kosár tartalmát a megrendelés véglegesítéséig
szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem
keletkezik.
4.5.3. A termékek kiválasztását követően a Vevő a bal oldali menüsor Kosár moduljának „Kosár megtekintése”
gombjára, vagy a főmenü „KOSÁR” ikonjára/gombjára kattintva jut a vásárlásra kiválasztott termékek listájához, ahol
módosíthatja a megrendelni kívánt termék mennyiségeket, valamint itt érvényesítheti kuponkedvezményét, illetve
beválthatja a korábbi vásárlásokból származó hűségpontjait. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Vevő köteles
kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további
információkat, illetve kiválasztani a fizetési és szállítási módot. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt
adatok helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés
szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül, mely nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevő
a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára
nézve kötelezőnek ismeri el, mely tényt a megrendelés elküldése előtt a checkbox bepipálásával köteles jelezni.

IV.6. A TERMÉKRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL), A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.6.1. A weboldalon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó
ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, az online vásárlás
folyamatában a Vevő vételi ajánlatot tesz a webáruházban bemutatott termékre Eladó felé. A webáruház a
megrendelés visszaigazolásával fogadja el a vételi ajánlatot. Ezzel a visszaigazolással jön létre a távollévők között kötött
szerződés.
4.6.2. Az automatikus visszaigazoló e-mail, amelyet a webáruház rendszere minden rendelés beérkezésekor kiküld a
Vevő e-mail címére – amely csak annyit tartalmaz, hogy „Köszönjük a rendelését, annak feldolgozása folyamatban van”
– nem számít ilyen visszaigazolásnak, így ezzel még nem jön létre a szerződés.

4.6.3. Amennyiben a webáruház bármely üzletileg magyarázható ok (pl. készlethiány, Vevő korábbi károkozó
magatartása, stb) miatt nem fogadja el a vételi ajánlatot, és a megrendelését nem igazolja vissza, nem is köteles azt
teljesíteni, mivel nem jött létre a szerződés.
4.6.4. Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, azután a termékrendelés során
megadott vevői e-mail címre is nyugtázza. Ez az értesítés a megrendelés részleteit és feldolgozásának megkezdését
rögzíti, azonban még nem jelenti az Eladó részéről a megrendelés elfogadását, és a szerződés létrejöttét. A vásárlás
visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a 4.1.3. pont szabályozására hivatkozással a
szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.
4.6.5. A megrendelést az Eladó abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt
maradéktalanul kitöltötte, az adatok valósak, a szállítási cím megfelelő, és a megrendelést az Eladó – a gyártó, valamint
a beszállító kapacitására és raktárkészleteire figyelemmel – előreláthatólag teljesíteni tudja. Az Eladó a Vevő által
tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősséget
nem vállal.
4.6.6. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása e-mailben a Vevő
számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő
részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan
megszűnik.
4.6.7. A létrejött szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték
megfizetésére köteles.
4.6.8. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv.
rendelkezései megfelelően irányadóak.
4.6.9. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy
egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés
megjelenítését.
4.6.10. Eladó a vásárlásról elektronikus számlát állít ki, mely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban
előírt feltételeknek, és a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával
belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. Azok a Vevők, akik az online megrendelés során a személyes
átvételt választották, a csomagátvételi ponton kapnak nyomtatott számlát átvételkor.

V. A VÉTELÁR ELEMEI ÉS TELJESÍTÉSE

V.1. TERMÉKÁR, KISZÁLLÍTÁSI DÍJ, CSOMAGOLÁSI KÖLTSÉG

5.1.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét a megrendeléssel egy időben – Eladó I.1. pontban megjelölt bankszámlaszámára előre utalással, vagy a Paylike online fizetési rendszerén
keresztül bankkártyával meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos
kiszállítási díjakat a https://csempematrica.eu honlapon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek című fejezet tartalmazza.
5.1.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló
számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

V.2. A VÉTELÁR TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJAI

5.3.1. A megvásárolt termékek kiszállítása az Magyar Posta és a GLS Futárszolgálat közreműködése útján valósul meg. A
mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálatok elérhetőségét a https://csempematrica.eu
honlapon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek dokumentum tartalmazza. A megrendelt termékek személyesen is
átvehetők a TapétaPont TopTrade Csomagátvételi Ponton nyitvatartási időben. A csomagátvételi pontokon történő átvétel módjáról
információt a https://csempematrica.eu honlapon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek dokumentum tartalmaz.
5.3.2. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves
szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt
késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a
Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
5.3.3. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi,
továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén
köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt Eladó nem fogad el! Eladó szerződésszerű teljesítése esetén Vevő köteles a fuvarlevelet (az átvételi
elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja,
hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
5.3.4. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az
Eladóval a https://csempematrica.eu honlapon, a Kapcsolat vagy Impresszum menüpont alatt található elérhetőségen
keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést
tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza.
A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk
(többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
5.3.5. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi
a terméket.
5.3.6. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy
azt a https://csempematrica.eu honlapon, a Kapcsolat vagy Impresszum menüpont alatt található elérhetőségre
(info@csempematrica.eu), illetőleg az Eladó levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük
sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a
vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (a lakóhelye szerint illetékes járási
hivatal fogyasztóvédelmi osztályához) vagy a bírósághoz fordulhat, illetve az online vitarendezést is választhatja.
Fogyasztóvédelmi panaszának benyújtásához az alábbi linken talál segítséget:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/fogyasztovedelmi-informaciok.
Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal kormányablakaiba személyesen, postai
úton vagy e-mailben. A kormányhivatalok elérhetőségét az alábbi linken találja meg: https://jarasinfo.gov.hu/

 • Pest Megyei Kormányhivatal
 • CÍM: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
 • TELEFONSZÁM: (29) 561-200
 • E-MAIL: dabasi.jarasi.hivatal@pest.gov.hu
 • ÜGYFÉLFOGADÁS: A hivatalvezető előzetes időpont-egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket

A termékek minőségével, valamint az egyedi adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói
jogvita bírósági eljáráson kívüli békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes
szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei
kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII törvény 20. § (5) bekezdés). Az Eladót
békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület által
megküldött értesítésre kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló
igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően,
nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges
azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
Békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: www.bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Online vitarendezés:
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a fogyasztói jogviták online rendezéséről)
felhatalmazása alapján az Európai Bizottság elindította az európai online vitarendezési platformot, mely a
https://webgate.ec.europa.eu/odr címen érhető el. Ez a platform az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező
fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő
kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így a pénzügyi fogyasztói jogviták, bírósági eljáráson kívüli
rendezésére szolgál. Az online vitarendezési folyamat elindításához a fogyasztónak regisztrálnia kell az Európai Bizottság
által működtetett elektronikus felületen. Panaszt regisztráció nélkül is létre lehet hozni, később azonban szükség lesz rá.
Ezen szolgáltatás ingyenes és több nyelven érhető el.

V.4. ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

5.4.1. Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően
nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától
jelentősen eltérő, irreális árért (pl.: 0 Ft-os ár). Ilyen esetekben Eladó nem köteles a terméket a hibásan feltüntetett
áron szolgáltatni, a megrendelést teljesíteni. Jogszabály szerint a Vevőről feltételezni kell, hogy kellő körültekintéssel
rendel, és tisztában van a megrendelni szándékozott termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal
is, ha egy weboldalon az adott termék ára túlságosan alacsony.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os
  kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely
információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

V.5. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS

5.5.1. Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (kivételt képez,
amikor elállási jogával élt), vagy a Termék “nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés
teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
5.5.2. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése
sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással
fizetett termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki
jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a
Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

VI. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA, AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS AZ ELÁLLÁSI JOG

6.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében –
megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
6.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba
lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a https://csempematrica.eu honlapon külön közleményben értesíti a Vevőt és a
leendő szerződéses partnereit.
6.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.
6.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben
az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített
szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.
6.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet alapján a
fogyasztót úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg internetes vásárlás
esetén. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körében jár el, így tehát jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
Jelentéktelen hiba miatt a szerződéstől való elállásnak helye nincs.
A Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
• a terméknek,
• több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára
szolgáltatott terméknek,
• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 naptári
napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.
Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai
úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF I/1. pontjában feltüntetett elérhetőségekre az elállási
időszak alatt.

Elállás esetén a Vevőnek jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot, a számla másolatát (elhagyható) és a
terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14. napon belül vissza kell igazolt módon (pl
futárszolgálattal vagy postai úton) juttatnia az Eladó csomagpontjára: 1165 Corvin utca 5. szám alá is elviheti egyeztetett időpontban. Ha Vevő nem a legkevésbé
költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Eladó
nem köteles megtéríteni.
6.6. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.
6.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – teljes
összeget legkésőbb az elállás kézbesítésétől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de
egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.
6.8. Eladó mindaddig visszatarthatja az ügylet teljes összegét, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy
kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
6.9. Eladó a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.
A Vevő kifejezett beleegyezése alapján Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből
adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.
6.10. A Vevőt nem illeti meg a 6.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva
nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási
jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az
eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is
visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt
annak eredete nem azonosítható. Ezen felül Vevő a termék használatából fakadó értékcsökkenésért felelősséggel
tartozik a vállalkozás felé.
6.11. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni
• amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [4.1.3. pont];
• az átutalás késedelme [5.2.1. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt
igénybevétele miatt;
• ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 14 (tizennégy)
munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez
[5.3.1. pont].
6.12. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet itt érhető el:
https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
6.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

VII.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1.2. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított
kettő hónapon belül közölni. Fogyasztói szerződés esetén Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában
már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit.
7.1.3. A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény
teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Vevő elállhat a
szerződéstől, amennyiben a kötelezett nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést, e kötelezettségének megfelelő
határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kicseréléshez vagy kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt. A
termék kijavításával, illetve a javítási idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék esetében a jótállás
újraindul. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve,
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
7.1.4. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta számla vagy a számla
másolatának bemutatásával. Ebben az esetben Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a
termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba
oka Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

VII.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

7.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.
7.2.2. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Tehát egyszerre csak egyetlen jogot van lehetősége
érvényesíteni.
7.2.3. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
7.2.4. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben érvényesítheti.
7.2.5. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli
orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a Vevő között nem jött létre szerződéses jogviszony,
hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania. Egy
termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek
vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
7.2.6. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.2.7. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy forgalmazóval közölni. A hiba
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.
7.2.8. Vevő a termékszavatossági igényét az ingó dolog forgalmazójával, az Eladóval szemben gyakorolhatja. A Ptk.
értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a.) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b.) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
c.) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
7.2.9. Amennyiben a termék bármilyen hibája a Vevő előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági, vagy
garanciajegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető.
7.2.10. Amennyiben a Vevő igényét határidőn túl jelentette be, illetve, ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl.
természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem
teljesíthető. Bármilyen vitatott kérdésben független bevizsgáló intézet (pl. https://bevizsgalas.com) által végzendő
vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számít bele.
7.2.11. A gyártó (forgalmazó) nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan
károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a szakszerű
tisztítás, ápolás hiányából, a szakszerűtlen tisztításból, házilagos javításból, illetve a meghatározottól eltérő
behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

VII.3. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

7.3.1. Vevő és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem
térhet el.
7.3.2. A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számlával, vagy akár csak nyugtával.
7.3.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik (Ptk. 6:166. §).
7.3.4. Az Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A
jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani. Ha az Eladó a Vevő
szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az
igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon
belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt. Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított öt évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
7.3.5. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

VII.4. JÓTÁLLÁS

7.4.1. Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú
kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Kormány rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
7.4.2. Kötelező jótállás időtartama 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Vevőnek történő átadása.
7.4.3. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után, jellemzően a termék Vevő által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. Ilyen
hiba például:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta kár

7.4.4. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
7.4.5. A Vevő által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. A jótállási jegy Vevő
rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát –
a Vevő bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal
érvényesíthetőek.
7.4.6. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az
ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja. Vevő elállhat a szerződéstől, amennyiben a kötelezett nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést, e
kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kicseréléshez vagy kijavításhoz
fűződő érdeke megszűnt.
A termék kijavításával, illetve a javítási idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék esetében a
jótállás újraindul.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

VIII. ADATVÉDELEM

VIII.1 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

a) Demeter Group Kft.
b) Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
c) Ügyvezetők: Demeter Róbert és Demeter Miklós
e( Cégjegyzék szám: 13-09-214102
d) Adószám: 27179820-2-13
f) Bank: Budapest Bank
g) Bankszámlaszám: 10101023-73099200-01005000
h) weboldal címe: https://csempematrica.hu
i) E-mail: info@csempematrica.eu
j) Telefonszám: +36 (20) 5144224
k) Tárhelyszolgáltató: Tárhely.eu szolgáltató Kft., 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241., e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu, weboldala:tarhely.eu
A továbbiakban mint : Adatkezelő

VIII.2 ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek
megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

8.2.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Vállalkozásunk internetes honlapjának üzemeltetése, a szerverek fenntartása és kezelése céljából adatfeldolgozót vesz
igénybe, aki a hardver üzemeltetési szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk

tartamáig - kezelheti a szervereken tárolt személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása,
karbantartása a szerveren.
Cégnév: Tárhely.eu szolgáltató Kft.
Postai cím: 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241
Székhely cím: 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241
Telefon: 06 1 789 2789
e-mail címe: support@tarhely.eu
Honlap: https://tarhely.eu


8.2.2. A csomagelőkészítéssel és áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az Adatfeldolgozó a Vállalkozással (mint adatkezelővel) kötött megállapodás alapján közreműködik a megrendelt
árucsomagok előkészítésében, illetve kiszállításában. Adatfeldolgozó a csomagok előkészítése, és a megrendelt termék
kézbesítéséhez szükséges személyes adatok (érintett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke) felhasználásával
készíti elő, illetve szállítja ki a terméket.
Cégnév: GLS General Systems Logistics Hungary Kft. 
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
E-mail: info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 29 88 67 00
Cégnév: Magyar Posta Zrt
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6
Levelezési cím: 1540 Budapest
Adószám: 10901232-2-44
E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefonszám: +36 1 767-8272

8.2.3. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás
Az Adatfeldolgozó a Vállalkozással (mint adatkezelővel) kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok
nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges
mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.
Cégnév: Skylon Enterprise Kft
Székhely: 4064 Nagyhegyes Bartók Béla u. 32
Cégjegyzékszám: 09-09-030709
Vezetve a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám: 26737656-2-09
Telefonszám: +36308839385
E-mail: toth.sandor@skylon.hu

8.2.4. Fizetési szolgáltató bankkártyás fizetés esetén
Az Adatfeldolgozó a Vállalkozással (mint adatkezelővel) kötött szerződés alapján közreműködik az online fizetés végrehajtásában. Amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya adatokat továbbítjuk a Paylike ApS., mint pénzintézeti szolgáltató felé. A Paylike-al
történő online fizetési módozat választása esetén a vásárlás során kosárba helyezett termékek, a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek), vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási/szállítási cím, IP cím a Paylike rendszere felé kerülnek továbbításra. A fizetés során megadott bankkártya adatok közvetlenül a fizetési
szolgáltató oldalán kerülnek megadásra, így azok nem kerülnek az Adatkezelő birtokába.

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Paylike ApS. banki szolgáltatásokat nyújtó partnere a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member program tagjának minősül.

Cégnév: Paylike ApS.
Székhely: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
Levelezési cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
E-mail: hello@paylike.hu
Telefonszám: +36 1 500 9480

8.2.5. Hirdetési tevékenységgel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Cégnév: Facebook Inc.
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK, CA 94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com
Cégnév: Google LLC.
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Weboldal: www.about.google.com
VIII.3. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÁS WEBOLDALÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
8.3.1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag
elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kell kérni.
VIII.4. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A SÜTIKRŐL
8.4.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónévérték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet
érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél
ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
8.4.2. A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót
megjelöljön (pl., hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik,
hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a
weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google
Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
8.4.3. A sütik fajtái:
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem
működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett
a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb.
Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye
fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session

cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az
elindítástól a kilépésig).
Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például
milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat
jelentik.
Teljesítményt biztosító (statisztikai) sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a
sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött
idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik).
Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hHYPERLINK
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu"l=hu
Marketing célú sütik: a marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél
az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő
tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.
8.4.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az
utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy
megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
•Microsoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11
• Microsoft Edge: https://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -
szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
VIII.5. TÁJÉKOZTATÁS A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁN ALKALMAZOTT SÜTIKRŐL, ILLETVE A LÁTOGATÁS SORÁN
LÉTREJÖVŐ ADATOKRÓL
A látogatás során kezelt adatkör: A vállalkozás weboldala a használat során a látogatóról, illetve az általa böngészésre
használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,
• kattintás.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.
A honlapon alkalmazott sütik
8.5.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók
böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül

elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek
megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének
időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a
szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és
az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a
szükséges mértékben és ideig.
A weboldal üzemeltetője az alábbi alapvető működéshez nélkülözhetetlen sütiket használja a teljesítmény érdekében:

TÁBLÁZAT

8.5.2. Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta
sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának
kényelmesebbé tétele.
Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.
8.5.3. Teljesítményt biztosító (statisztikai) sütik:
Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről,
kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.
A weboldal üzemeltetője az alábbi statisztikai sütiket használja a weboldal elemzése, és reklámajánlatok küldése
érdekében:

TÁBLÁZAT

8.5.4. Marketing célú sütik:
Az adatkezelés célja: a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követése, az egyéni felhasználók számára minél
relevánsabb hirdetések közzététele, illetve preferenciájuknak megfelelő tartalmak megjelenítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A weboldal üzemeltetője az alábbi marketing célú sütiket használja a weboldal-tevékenységek nyomon követése, és
reklámajánlatok küldése érdekében:

TÁBLÁZAT

IX. SZERZŐI JOGOK
9.1. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webáruház, weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a weboldal, és aldomaineken elérhető weboldali terjesztésének tekintetében.
9.2. Miután a https://csempematrica.eu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://csempematrica.eu weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő

IX. SZERZŐI JOGOK
9.1. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webáruház, weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a weboldal, és aldomaineken elérhető weboldali terjesztésének tekintetében.
9.2. Miután a https://csempematrica.eu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://csempematrica.eu weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő

Kelt: 2021 év július hónap 1. napján

<p>Demeter Group Kft. (továbbiakban: Eladó) a <a class="rank-math-link" href="https://csempematrica.eu">https://csempematrica.eu</a> weboldalon található webáruházában<br>(továbbiakban: „webáruház”) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi Általános Szerződési Feltételek<br>mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):</p>
<h3>I. AZ ÁSZF SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA</h3>
<p>Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli<br>szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és<br>szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.<br>Jelen ÁSZF hatálya Eladó weblapján ( <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF<br>folyamatosan elérhető a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> weboldalról.</p>
<h4>I.1. AZ ELADÓ ADATAI</h4>
<p><br>1.1.1. A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:<br>a) Demeter Group Kft.<br>b) Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.<br>c) Ügyvezetők: Demeter Róbert és Demeter Miklós <br> e( Cégjegyzék szám: 13-09-214102<br>d) Adószám: 27179820-2-13<br>f) Bank: Budapest Bank<br>g) Bankszámlaszám: 10101023-73099200-01005000<br>h) weboldal címe: https://csempematrica.hu<br>i) E-mail: info@csempematrica.eu<br>j) Telefonszám: +36 (20) 5144224<br>k) Tárhelyszolgáltató:   Tárhely.eu szolgáltató  Kft.,  1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241.,  e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu,  weboldala:tarhely.eu<br>A továbbiakban mint : „Eladó” </p>
<h4>1.1.2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:</h4>
<p>Az ügyfélszolgálati irodában személyes ügyfélfogadásra és a webáruházban megrendelt csomagok személyes átvételére<br>nincs lehetőség! Webáruházunkban megrendelt termékek csomagküldő pontokon és megrendelő címére történő kiszállítással vehetők át! <br><br><strong>Ügyfélszolgálati iroda helye:</strong> 1165.Budapest Corvin utca 5.<br>Vevő emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, csupán extrém esetben - előre egyeztetett időpontban van lehetőség személyes egyeztetésre! <br><strong>E-mail: </strong>info@csempematrica.eu<br><strong>weboldal cím:</strong> https://csempematrica.eu<br><strong>Telefon:</strong> +36 (20) 5144224</p>
<h4>I.2. ALAPVETŐ FOGALMAK</h4>
<p><strong>Felek:</strong> Eladó és Vevő együttesen<br><strong>Fogyasztó:</strong> a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerinti, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén<br>kívül eljáró természetes személy<br><strong>Vállalkozás:</strong> a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 4. pontja szerinti, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében<br>eljáró személy;</p>
<p><strong>Fogyasztói szerződés:</strong> a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés<br><strong>Termék:</strong> minden, a webáruház kínálatában szereplő ingó dolog, mely a fogyasztói szerződés tárgyát képezi;<br><strong>Webáruház:</strong> a csempematrica.eu bejegyzett domain néven működő weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál<br><strong>Távollévők között kötött szerződés: </strong>olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás<br>nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a<br>szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt<br>alkalmaznak;<br><strong>Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:</strong> olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés<br>megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli<br>nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax<br>és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;<br><strong>Jótállás:</strong> a Polgári Törvénykönyv szerinti,<br><strong>a)</strong> a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi<br>kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint<br><strong>b)</strong> a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;</p>
<h4>I.3. AZ ÁSZF HATÁLYA</h4>
<p>1.3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a webáruházban<br>megvásárolható bármely termék és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan bármely Vevővel jelen ÁSZF<br>hatályba lépésének napját követően megköt (Eladó és Vevő továbbiakban együttesen: Felek).<br>1.3.2. A távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vevő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.<br>Eladó gondoskodik arról, hogy a Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy<br>nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A „Megrendelés elküldése” gomb könnyen olvasható módon<br>fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal van ellátva,<br>amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.<br>1.3.3. Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni jelen ÁSZF rendelkezéseit. A felek közötti<br>szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a<br>Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik<br>össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő<br>elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.<br>1.3.4. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.</p>
<h3>II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK</h3>
<p>2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó,<br>különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi<br>szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.<br>(Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés<br>nélkül is irányadók.<br>2.2. Jelen ÁSZF 2021. július 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan<br>módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt minimum 8 (nyolc) nappal a weboldalán<br>közzéteszi. Felhasználók a weboldal/webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával<br>kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.<br>2.3. Felhasználó, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen<br>módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve<br>kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának<br>megtekintésére.</p>
<h3>III. KISEGÍTŐ SZABÁLYOK</h3>
<p>3.1. Az ÁSZF és az egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi<br>jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári munkanapokban történik, és annak<br>lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra nem eshet.<br>3.2. A szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat az Eladó levelezési fióktelepére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a<br>szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező<br>jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.<br>3.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően,<br>az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula<br>megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az<br>adatváltozás közlésének kötelezettsége csak az I.1. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános<br>Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.<br></p>
<p>3.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a<br>postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tizedik), (c) Európán kívül pedig 20.(huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát<br>a III.2-III.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből<br>eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.<br>3.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely<br>általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.<br>3.6. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott<br>kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a<br>Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik<br>továbbá, hogy abban az esetben, ha az egyedi adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is<br>elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.<br>3.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési<br>Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni<br>kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a<br>nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Megbízott mindenkori székhelye szerinti helyi bíróság illetve törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.</p>
<p>3.8. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom<br>A Vevő által webáruházban leadott megrendelések adatait Eladó tárolja. Vevő a megrendelése után e-mailben minden<br>esetben megkapja rendelésének összefoglalóját. Amennyiben regisztrált felhasználója a webáruháznak, úgy utólagosan<br>bármikor a Fiókom/Rendelések menüpont alatt tudja megtekinteni, kinyomtatni korábbi rendeléseit. Amennyiben Vevő<br>regisztráció nélkül vásárolt a webáruházban (vendégvásárlás), úgy utólagosan kérésre Eladó megküldheti a rendelés<br>adatait a Vevő által kért formában (postán, e-mailen).</p>
<h3>IV. AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA, A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI, VEVŐI REGISZTRÁCIÓ</h3>
<h4>IV.1. A REGISZTRÁCIÓ MENETE</h4>
<p>4.1.1. A Vevő az Eladó termékeihez és szolgáltatásaihoz a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> elnevezésű weboldalon keresztül fér<br>hozzá. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz nem kötött. A megrendelést vendégvásárlóként is<br>végre lehet hajtani. A Vevőnek a webáruház nyitóoldalának főmenüjében található „FELHASZNÁLÓI FIÓKADATOK”<br>gombra (ikonra), vagy a lábléc “BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ” linkjére kattintva – saját felhasználónév és jelszó<br>megadásával – a „Regisztráció” részlegen, vagy a vásárlás során a fizetési folyamatba beágyazva, az adatlap pontos<br>kitöltésével nyílik lehetősége a regisztrációra. Vevő a webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF,<br>és a webáruház oldalán közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, és egyértelműen<br>hozzájárul, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására, a weboldal felhasználói élményének fokozása,<br>fiókadatok kezelése, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt egyéb célokra Eladó felhasználja.<br>A Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget. A<br>regisztrációt követően a Vevő a későbbiekben a webáruház nyitóoldalán található főmenü „FELHASZNÁLÓI<br>FIÓKADATOK” gombjára (ikonjára), vagy a lábléc “BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ” linkjére kattintva, majd az oldalon<br>felhasználónevének és a jelszavának megadásával, és a „Bejelentkezés” gombra való kattintással juthat el az egyéni<br>felhasználói felületre.<br>4.1.2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet<br>igénybe némely eladói szolgáltatást (pl. törzsvásárlói hűségprogramban való részvétel), amennyiben a webáruházhoz<br>tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis a webáruházban a kívánt szolgáltatás<br>elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az<br>Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az<br>információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.<br>4.1.3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal,<br>hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel<br>összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a<br>már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell<br>fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően<br>Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése<br>az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.<br>4.1.4. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a webáruházba történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név<br>és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége)<br>tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő<br>érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő<br>részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért,<br>költségekért, amelyek a webáruház, vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek,<br>továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más<br>hasonló okból származnak.</p>
<h4>IV.2. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA</h4>
<p>4.2.1. A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a webáruházban<br>bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a<br>„Törlés” vagy a termékek melletti „X” feliratra kattintva, vagy a böngészőablakban történő visszalépéssel).<br>4.2.2. A vásárlás során adatbeviteli hibának minősül a rosszul megadott rendelési mennyiség, rossz termék elhelyezése<br>a kosárban, rendelési adatok pl. email cím elírása stb. A vásárláshoz, kiszállításhoz szükséges adatok pontos megadása a<br>Vevő felelőssége.<br>4.2.3. Amennyiben a Vevő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető<br>legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a<br>megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Eladó felé. Ezt<br>követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.<br>4.2.4. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult a hibás adatbevitelből eredő minden kár-, és költségének Vevőre<br>történő áthárítására, Eladó a hibás adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. A rendelés során<br>pontatlanul megadott elektronikus levélcím, illetve a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a rendelés visszaigazolás<br>kézbesítésének hiányát eredményezheti, így meggátolhatja a szerződés létrejöttét.</p>
<h4>IV.3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK</h4>
<p>4.3.1. A Felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható termékek köre képezi.<br>4.3.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak<br>magyar forintban értendők, a törvényben előírt áfát tartalmazzák - azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.<br>Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.<br>4.2.3. A webáruházban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A<br>termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Eladó nem vállal<br>felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.<br>4.2.4. A vásárolható termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az termék használatára vonatkozó utasításokat a<br>konkrét árucikk információs oldaláról, valamint a termékinformációs oldalról lehet megismerni. Eladó szerződésszerű<br>teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb,<br>előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.<br>Amennyiben a webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával,<br>használhatóságával kapcsolatban, a webáruház oldalain közölteknél Vevőnek több információra van szüksége, kérjük,<br>forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.1.2. pontban találja.<br>4.2.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljeskörűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos<br>időtartamáról.<br>4.2.6. Eladó által a webáruházban forgalmazott termékek – a vevői megrendelést követő – átlagos szállítási ideje 4-5 (a<br>rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30) munkanap, mely a gyártó, és a beszállító kapacitásától függően<br>eltérő lehet. Eladó saját raktárkészlettel nem rendelkezik, a megrendelések teljesíthetősége kizárólag a gyártó és a<br>beszállító kapacitásától függ, így esetlegesen nem teljesíthető megrendelések is előfordulhatnak.</p>
<p>4.2.7. Eladó az akciós termékek esetében mindig a gyártói, beszállítói készlet erejéig tudja garantálni a kiszállítást, így a<br>készleten felüli (esetleges rendszerfrissítések előtti) rendeléseket nem áll módjában teljesíteni.</p>
<h4>IV.4. A TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA</h4>
<p>4.4.1. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a <a href="https://csempematrica.eu" target="_blank" aria-label="https://csempematrica.eu (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> weboldal főmenüjének „Üzlet” gombjára<br>kattintva tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A<br>Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak<br>részét képezik. Vevő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak információs adatlapját. Vásárlási szándéka<br>esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A<br>főmenü „Kosár” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a vásárlás<br>végösszegét és a szállítási költséget. A megrendelés ezen szakaszában ellenőrizhető a rendelés helyessége, különös<br>tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatók, javíthatók, valamint itt érvényesítheti<br>kuponkedvezményét, illetve beválthatja a korábbi vásárlásokból származó hűségpontjait.<br>4.4.2. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott<br>árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem<br>jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelés-módosulásokból fakadóan Eladót<br>hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan<br>rendeléseket törölni, módosítani.</p>
<h4>IV.5. A VÁSÁRLÁS (TERMÉKRENDELÉS) FOLYAMATA</h4>
<p>4.5.1. A webáruházban a Vevő a termékek megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással<br>jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.<br>4.5.2. A webáruházban a Vevő minden termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a<br>termék kosárba helyezésével választhat ki megvásárlásra. A Vevő a kosár tartalmát a megrendelés véglegesítéséig<br>szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem<br>keletkezik.<br>4.5.3. A termékek kiválasztását követően a Vevő a bal oldali menüsor Kosár moduljának „Kosár megtekintése”<br>gombjára, vagy a főmenü „KOSÁR” ikonjára/gombjára kattintva jut a vásárlásra kiválasztott termékek listájához, ahol<br>módosíthatja a megrendelni kívánt termék mennyiségeket, valamint itt érvényesítheti kuponkedvezményét, illetve<br>beválthatja a korábbi vásárlásokból származó hűségpontjait. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Vevő köteles<br>kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további<br>információkat, illetve kiválasztani a fizetési és szállítási módot. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt<br>adatok helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés<br>szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül, mely nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevő<br>a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára<br>nézve kötelezőnek ismeri el, mely tényt a megrendelés elküldése előtt a checkbox bepipálásával köteles jelezni.</p>
<h4>IV.6. A TERMÉKRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL), A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE</h4>
<p>4.6.1. A weboldalon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó<br>ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, az online vásárlás<br>folyamatában a Vevő vételi ajánlatot tesz a webáruházban bemutatott termékre Eladó felé. A webáruház a<br>megrendelés visszaigazolásával fogadja el a vételi ajánlatot. Ezzel a visszaigazolással jön létre a távollévők között kötött<br>szerződés.<br>4.6.2. Az automatikus visszaigazoló e-mail, amelyet a webáruház rendszere minden rendelés beérkezésekor kiküld a<br>Vevő e-mail címére – amely csak annyit tartalmaz, hogy „Köszönjük a rendelését, annak feldolgozása folyamatban van”<br>– nem számít ilyen visszaigazolásnak, így ezzel még nem jön létre a szerződés.</p>
<p>4.6.3. Amennyiben a webáruház bármely üzletileg magyarázható ok (pl. készlethiány, Vevő korábbi károkozó<br>magatartása, stb) miatt nem fogadja el a vételi ajánlatot, és a megrendelését nem igazolja vissza, nem is köteles azt<br>teljesíteni, mivel nem jött létre a szerződés.<br>4.6.4. Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, azután a termékrendelés során<br>megadott vevői e-mail címre is nyugtázza. Ez az értesítés a megrendelés részleteit és feldolgozásának megkezdését<br>rögzíti, azonban még nem jelenti az Eladó részéről a megrendelés elfogadását, és a szerződés létrejöttét. A vásárlás<br>visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a 4.1.3. pont szabályozására hivatkozással a<br>szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.<br>4.6.5. A megrendelést az Eladó abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt<br>maradéktalanul kitöltötte, az adatok valósak, a szállítási cím megfelelő, és a megrendelést az Eladó – a gyártó, valamint<br>a beszállító kapacitására és raktárkészleteire figyelemmel – előreláthatólag teljesíteni tudja. Az Eladó a Vevő által<br>tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősséget<br>nem vállal.<br>4.6.6. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása e-mailben a Vevő<br>számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő<br>részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan<br>megszűnik.<br>4.6.7. A létrejött szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték<br>megfizetésére köteles.<br>4.6.8. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv.<br>rendelkezései megfelelően irányadóak.<br>4.6.9. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy<br>egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés<br>megjelenítését.<br>4.6.10. Eladó a vásárlásról elektronikus számlát állít ki, mely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi<br>CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban<br>előírt feltételeknek, és a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával<br>belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. Azok a Vevők, akik az online megrendelés során a személyes<br>átvételt választották, a csomagátvételi ponton kapnak nyomtatott számlát átvételkor.</p>
<h3>V. A VÉTELÁR ELEMEI ÉS TELJESÍTÉSE</h3>
<h4>V.1. TERMÉKÁR, KISZÁLLÍTÁSI DÍJ, CSOMAGOLÁSI KÖLTSÉG</h4>
<p>5.1.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét a megrendeléssel egy időben – Eladó I.1. pontban megjelölt bankszámlaszámára előre utalással, vagy a Paylike online fizetési rendszerén<br>keresztül bankkártyával meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos<br>kiszállítási díjakat a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> honlapon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek című fejezet tartalmazza.<br>5.1.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló<br>számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.</p>
<h4>V.2. A VÉTELÁR TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJAI</h4>
<p>5.3.1. A megvásárolt termékek kiszállítása az Magyar Posta és a GLS Futárszolgálat közreműködése útján valósul meg. A<br>mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálatok elérhetőségét a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a><br>honlapon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek dokumentum tartalmazza. A megrendelt termékek személyesen is<br>átvehetők a TapétaPont TopTrade Csomagátvételi Ponton nyitvatartási időben. A csomagátvételi pontokon történő átvétel módjáról <br>információt a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> honlapon közzétett Szállítási és Fizetési Feltételek dokumentum tartalmaz.<br>5.3.2. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves<br>szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt<br>késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a<br>Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.<br>5.3.3. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi,<br>továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén<br>köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli<br>reklamációt Eladó nem fogad el! Eladó szerződésszerű teljesítése esetén Vevő köteles a fuvarlevelet (az átvételi<br>elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja,<br>hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.<br>5.3.4. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az<br>Eladóval a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> honlapon, a Kapcsolat vagy Impresszum menüpont alatt található elérhetőségen<br>keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést<br>tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza.<br>A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk<br>(többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.<br>5.3.5. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi<br>a terméket.<br>5.3.6. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy<br>azt a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> honlapon, a Kapcsolat vagy Impresszum menüpont alatt található elérhetőségre<br>(info@csempematrica.eu), illetőleg az Eladó levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük<br>sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a<br>vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (a lakóhelye szerint illetékes járási<br>hivatal fogyasztóvédelmi osztályához) vagy a bírósághoz fordulhat, illetve az online vitarendezést is választhatja.<br>Fogyasztóvédelmi panaszának benyújtásához az alábbi linken talál segítséget:<br>https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/fogyasztovedelmi-informaciok.<br>Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal kormányablakaiba személyesen, postai<br>úton vagy e-mailben. A kormányhivatalok elérhetőségét az alábbi linken találja meg: <a href="https://jarasinfo.gov.hu/" class="rank-math-link">https://jarasinfo.gov.hu/</a></p>
<ul><li>Pest Megyei Kormányhivatal</li><li>CÍM: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.</li><li>TELEFONSZÁM: (29) 561-200</li><li>E-MAIL: <a href="mailto:dabasi.jarasi.hivatal@pest.gov.hu" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dabasi.jarasi.hivatal@pest.gov.hu</a></li><li>ÜGYFÉLFOGADÁS: A hivatalvezető előzetes időpont-egyeztetés 
alapján fogadja az ügyfeleket</li></ul>
<p>A termékek minőségével, valamint az egyedi adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói<br>jogvita bírósági eljáráson kívüli békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes<br>szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei<br>kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII törvény 20. § (5) bekezdés). Az Eladót<br>békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület által<br>megküldött értesítésre kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló<br>igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően,<br>nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges<br>azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.<br>Békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:<br><a href="https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek">https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek</a><br>A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:</p>
<p>Budapesti Békéltető Testület<br>Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.<br>Telefonszáma: (1) 488-2131<br>Fax száma: (1) 488-2186<br>Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika<br>Honlap cím: www.bekeltet.hu<br>E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu</p>
<p><br>Online vitarendezés:<br>Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a fogyasztói jogviták online rendezéséről)<br>felhatalmazása alapján az Európai Bizottság elindította az európai online vitarendezési platformot, mely a<br>https://webgate.ec.europa.eu/odr címen érhető el. Ez a platform az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező<br>fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő<br>kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így a pénzügyi fogyasztói jogviták, bírósági eljáráson kívüli<br>rendezésére szolgál. Az online vitarendezési folyamat elindításához a fogyasztónak regisztrálnia kell az Európai Bizottság<br>által működtetett elektronikus felületen. Panaszt regisztráció nélkül is létre lehet hozni, később azonban szükség lesz rá.<br>Ezen szolgáltatás ingyenes és több nyelven érhető el.</p>
<h4>V.4. ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN</h4>
<p>5.4.1. Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően<br>nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától<br>jelentősen eltérő, irreális árért (pl.: 0 Ft-os ár). Ilyen esetekben Eladó nem köteles a terméket a hibásan feltüntetett<br>áron szolgáltatni, a megrendelést teljesíteni. Jogszabály szerint a Vevőről feltételezni kell, hogy kellő körültekintéssel<br>rendel, és tisztában van a megrendelni szándékozott termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal<br>is, ha egy weboldalon az adott termék ára túlságosan alacsony.<br>Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:</p>
<ul><li>0 Ft-os ár,</li><li>kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os<br>kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék), </li></ul>
<p>Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely<br>információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos<br>jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.</p>
<h4>V.5. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS</h4>
<p>5.5.1. Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (kivételt képez,<br>amikor elállási jogával élt), vagy a Termék “nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés<br>teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.<br>5.5.2. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése<br>sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással<br>fizetett termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki<br>jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a<br>Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.</p>
<h3>VI. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA, AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS AZ ELÁLLÁSI JOG</h3>
<p>6.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében –<br>megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.<br>6.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba<br>lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> honlapon külön közleményben értesíti a Vevőt és a<br>leendő szerződéses partnereit.<br>6.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.<br>6.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben<br>az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített<br>szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.<br>6.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet alapján a<br>fogyasztót úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg internetes vásárlás<br>esetén. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy<br>üzleti tevékenysége körében jár el, így tehát jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!<br>Jelentéktelen hiba miatt a szerződéstől való elállásnak helye nincs.<br>A Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén<br>• a terméknek,<br>• több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára<br>szolgáltatott terméknek,<br>• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,<br>a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 naptári<br>napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.<br>Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai<br>úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF I/1. pontjában feltüntetett elérhetőségekre az elállási<br>időszak alatt.</p>
<p>Elállás esetén a Vevőnek jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot, a számla másolatát (elhagyható) és a<br>terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14. napon belül vissza kell igazolt módon (pl<br>futárszolgálattal vagy postai úton) juttatnia az Eladó  csomagpontjára: 1165 Corvin utca 5. szám alá is elviheti egyeztetett időben. Ha Vevő nem a legkevésbé<br>költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Eladó<br>nem köteles megtéríteni.<br>6.6. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.<br>Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.<br>6.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – teljes<br>összeget legkésőbb az elállás kézbesítésétől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de<br>egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.<br>6.8. Eladó mindaddig visszatarthatja az ügylet teljes összegét, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy<br>kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.<br>6.9. Eladó a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.<br>A Vevő kifejezett beleegyezése alapján Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből<br>adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.<br>6.10. A Vevőt nem illeti meg a 6.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva<br>nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási<br>jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az<br>eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is<br>visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt<br>annak eredete nem azonosítható. Ezen felül Vevő a termék használatából fakadó értékcsökkenésért felelősséggel<br>tartozik a vállalkozás felé.<br>6.11. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni<br>• amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [4.1.3. pont];<br>• az átutalás késedelme [5.2.1. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt<br>igénybevétele miatt;<br>• ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 14 (tizennégy)<br>munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez<br>[5.3.1. pont].<br>6.12. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.<br>rendelet itt érhető el:<br><a href="https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043">https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043</a><br>6.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:<br><a href="https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF</a></p>
<h3>VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS</h3>
<h4>VII.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG</h4>
<p>7.1.2. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított<br>kettő hónapon belül közölni. Fogyasztói szerződés esetén Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési<br>határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában<br>már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.<br>A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb<br>feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat<br>hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is<br>megvolt.<br>Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt<br>érvényesítheti szavatossági igényeit.<br>7.1.3. A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény<br>teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a<br>kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos<br>leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Vevő elállhat a<br>szerződéstől, amennyiben a kötelezett nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést, e kötelezettségének megfelelő<br>határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kicseréléshez vagy kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt. A<br>termék kijavításával, illetve a javítási idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék esetében a jótállás<br>újraindul. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve,<br>ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.<br>7.1.4. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba<br>közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta számla vagy a számla<br>másolatának bemutatásával. Ebben az esetben Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a<br>termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba<br>oka Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A<br>teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés<br>időpontjában is megvolt.</p>
<h4>VII.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG</h4>
<p>7.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt<br>érvényesíthet.<br>7.2.2. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági<br>igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Tehát egyszerre csak egyetlen jogot van lehetősége<br>érvényesíteni.<br>7.2.3. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.<br>7.2.4. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre<br>vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben érvényesítheti.<br>7.2.5. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli<br>orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a Vevő között nem jött létre szerződéses jogviszony,<br>hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania. Egy<br>termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek<br>vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.<br>7.2.6. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül<br>érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.</p>
<p>7.2.7. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy forgalmazóval közölni. A hiba<br>felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés<br>késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.<br>7.2.8. Vevő a termékszavatossági igényét az ingó dolog forgalmazójával, az Eladóval szemben gyakorolhatja. A Ptk.<br>értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.<br>A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:<br>a.) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy<br>b.) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy<br>c.) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.<br>A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.<br>7.2.9. Amennyiben a termék bármilyen hibája a Vevő előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági, vagy<br>garanciajegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető.<br>7.2.10. Amennyiben a Vevő igényét határidőn túl jelentette be, illetve, ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl.<br>természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem<br>teljesíthető. Bármilyen vitatott kérdésben független bevizsgáló intézet (pl. https://bevizsgalas.com) által végzendő<br>vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számít bele.<br>7.2.11. A gyártó (forgalmazó) nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan<br>károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a szakszerű<br>tisztítás, ápolás hiányából, a szakszerűtlen tisztításból, házilagos javításból, illetve a meghatározottól eltérő<br>behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.</p>
<h4>VII.3. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS</h4>
<p>7.3.1. Vevő és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem<br>térhet el.<br>7.3.2. A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számlával, vagy akár csak nyugtával.<br>7.3.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik (Ptk. 6:166. §).<br>7.3.4. Az Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A<br>jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani. Ha az Eladó a Vevő<br>szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az<br>igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon<br>belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt. Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított öt évig<br>köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.<br>7.3.5. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.</p>
<h4>VII.4. JÓTÁLLÁS</h4>
<p>7.4.1. Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú<br>kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Kormány rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.<br>7.4.2. Kötelező jótállás időtartama 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Vevőnek történő átadása.<br>7.4.3. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés<br>után, jellemzően a termék Vevő által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. Ilyen<br>hiba például:</p>
<ul><li>szakszerűtlen üzembe helyezés</li><li>rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,</li><li>helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,</li><li>elemi kár, természeti csapás okozta kár</li></ul>
<p>7.4.4. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt<br>egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.<br>7.4.5. A Vevő által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. A jótállási jegy Vevő<br>rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték<br>megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát –<br>a Vevő bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal<br>érvényesíthetőek.<br>7.4.6. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az<br>ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest<br>aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy<br>igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással<br>kijavíttathatja. Vevő elállhat a szerződéstől, amennyiben a kötelezett nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést, e<br>kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kicseréléshez vagy kijavításhoz<br>fűződő érdeke megszűnt.<br>A termék kijavításával, illetve a javítási idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék esetében a<br>jótállás újraindul.<br>A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.</p>
<h3>VIII. ADATVÉDELEM</h3>
<h4>VIII.1 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE</h4>
<p>a) Demeter Group Kft.<br>b) Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.<br>c) Ügyvezetők: Demeter Róbert és Demeter Miklós<br>e( Cégjegyzék szám: 13-09-214102<br>d) Adószám: 27179820-2-13<br>f) Bank: Budapest Bank<br>g) Bankszámlaszám: 10101023-73099200-01005000<br>h) weboldal címe: https://csempematrica.hu<br>i) E-mail: info@csempematrica.eu<br>j) Telefonszám: +36 (20) 5144224<br>k) Tárhelyszolgáltató: Tárhely.eu szolgáltató Kft., 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241., e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu, weboldala:tarhely.eu<br>A továbbiakban mint : Adatkezelő</p>
<h4>VIII.2 ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE</h4>
<p>Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az<br>adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.<br>Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek<br>megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:</p>
<p>8.2.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás<br>Vállalkozásunk internetes honlapjának üzemeltetése, a szerverek fenntartása és kezelése céljából adatfeldolgozót vesz<br>igénybe, aki a hardver üzemeltetési szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk</p>
<p>tartamáig - kezelheti a szervereken tárolt személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása,<br>karbantartása a szerveren.<br>Cégnév: Tárhely.eu szolgáltató Kft.<br>Postai cím: 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241<br>Székhely cím: 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241<br>Telefon: 06 1 789 2789<br>e-mail címe: support@tarhely.eu<br>Honlap: https://tarhely.eu</p>
<p><br>8.2.2. A csomagelőkészítéssel és áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység<br>Az Adatfeldolgozó a Vállalkozással (mint adatkezelővel) kötött megállapodás alapján közreműködik a megrendelt<br>árucsomagok előkészítésében, illetve kiszállításában. Adatfeldolgozó a csomagok előkészítése, és a megrendelt termék<br>kézbesítéséhez szükséges személyes adatok (érintett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke) felhasználásával<br>készíti elő, illetve szállítja ki a terméket.<br>Cégnév: GLS General Systems Logistics Hungary Kft. <br>Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2<br>Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2<br>E-mail: <a rel="noreferrer noopener" href="mailto:info@gls-hungary.com" target="_blank">info@gls-hungary.com</a><br>Telefonszám: <strong>+36 29 88 67 00</strong><br>Cégnév: Magyar Posta Zrt<br>Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6<br>Levelezési cím: 1540 Budapest<br>Adószám: 10901232-2-44<br>E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu<br>Telefonszám: +36 1 767-8272<br><br>8.2.3. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás<br>Az Adatfeldolgozó a Vállalkozással (mint adatkezelővel) kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok<br>nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges<br>mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.<br>Cégnév: Skylon Enterprise Kft<br>Székhely: 4064 Nagyhegyes Bartók Béla u. 32<br>Cégjegyzékszám: 09-09-030709<br>Vezetve a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában<br>Adószám:  26737656-2-09<br>Telefonszám: +36308839385<br>E-mail: toth.sandor@skylon.hu</p>
<p>8.2.4. Fizetési szolgáltató bankkártyás fizetés esetén<br>Az Adatfeldolgozó a Vállalkozással (mint adatkezelővel) kötött szerződés alapján közreműködik az online fizetés végrehajtásában. Amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya adatokat továbbítjuk a Paylike ApS., mint pénzintézeti szolgáltató felé. A Paylike-al<br>történő online fizetési módozat választása esetén a vásárlás során kosárba helyezett termékek, a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek), vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási/szállítási cím, IP cím a Paylike rendszere felé kerülnek továbbításra. A fizetés során megadott bankkártya adatok közvetlenül a fizetési<br>szolgáltató oldalán kerülnek megadásra, így azok nem kerülnek az Adatkezelő birtokába.</p>
<p><strong>Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Paylike ApS.  banki szolgáltatásokat nyújtó partnere a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a <a href="https://vut.finanstilsynet.dk/en/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/VUT-vis-virksomhed.aspx?id=4DD409FD-293B-E311-9E18-0050568340B9">dán pénzügyi felügyelet által</a> és a Mastercard és Visa Principal Member program tagjának minősül. </strong></p>
<p>Cégnév: Paylike ApS.<br>Székhely: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia<br>Levelezési cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia<br>E-mail: <a href="mailto:hello@paylike.hu">hello@paylike.hu</a><br>Telefonszám: <a href="tel:+3615009480">+36 1 500 9480</a></p>
<p>8.2.5. Hirdetési tevékenységgel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység<br>Cégnév: Facebook Inc.<br>Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK, CA 94025-1452<br>Telefonszám: +1650.6187714<br>Weboldal: www.facebook.com<br>Cégnév: Google LLC.<br>Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA<br>Weboldal: www.about.google.com<br>VIII.3. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÁS WEBOLDALÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL<br>8.3.1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag<br>elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kell kérni.<br>VIII.4. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A SÜTIKRŐL<br>8.4.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónévérték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet<br>érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél<br>ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.<br>8.4.2. A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót<br>megjelöljön (pl., hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik,<br>hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a<br>weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google<br>Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.<br>8.4.3. A sütik fajtái:<br>Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem<br>működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett<br>a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb.<br>Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye<br>fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session</p>
<p>cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az<br>elindítástól a kilépésig).<br>Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például<br>milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat<br>jelentik.<br>Teljesítményt biztosító (statisztikai) sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a<br>sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött<br>idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik).<br>Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.<br>A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:<br>https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage<br>A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:<br>https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hHYPERLINK<br>https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu"l=hu<br>Marketing célú sütik: a marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél<br>az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő<br>tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.<br>8.4.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az<br>utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan<br>alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy<br>megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.<br>A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat<br>• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu<br>• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn<br>•Microsoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11<br>• Microsoft Edge: https://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq<br>• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265<br>Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -<br>szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.<br>VIII.5. TÁJÉKOZTATÁS A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁN ALKALMAZOTT SÜTIKRŐL, ILLETVE A LÁTOGATÁS SORÁN<br>LÉTREJÖVŐ ADATOKRÓL<br>A látogatás során kezelt adatkör: A vállalkozás weboldala a használat során a látogatóról, illetve az általa böngészésre<br>használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:<br>• az látogató által használt IP cím,<br>• a böngésző típusa,<br>• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),<br>• látogatás időpontja,<br>• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,<br>• kattintás.<br>Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.<br>A honlapon alkalmazott sütik<br>8.5.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik<br>Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók<br>böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül</p>
<p>elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek<br>megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének<br>időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző<br>bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.<br>Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi<br>szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a<br>szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag<br>elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és<br>minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során<br>alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és<br>az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a<br>szükséges mértékben és ideig.<br>A weboldal üzemeltetője az alábbi alapvető működéshez nélkülözhetetlen sütiket használja a teljesítmény érdekében:</p>
<p>TÁBLÁZAT</p>
<p>8.5.2. Használatot elősegítő sütik:<br>Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta<br>sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.<br>Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.<br>Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának<br>kényelmesebbé tétele.<br>Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.<br>8.5.3. Teljesítményt biztosító (statisztikai) sütik:<br>Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről,<br>kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).<br>Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.<br>Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.<br>A weboldal üzemeltetője az alábbi statisztikai sütiket használja a weboldal elemzése, és reklámajánlatok küldése<br>érdekében:</p>
<p>TÁBLÁZAT</p>
<p>8.5.4. Marketing célú sütik:<br>Az adatkezelés célja: a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követése, az egyéni felhasználók számára minél<br>relevánsabb hirdetések közzététele, illetve preferenciájuknak megfelelő tartalmak megjelenítése.<br>Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.</p>
<p>A weboldal üzemeltetője az alábbi marketing célú sütiket használja a weboldal-tevékenységek nyomon követése, és<br>reklámajánlatok küldése érdekében:</p>
<p>TÁBLÁZAT</p>
<p>IX. SZERZŐI JOGOK<br>9.1. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webáruház, weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő<br>tartalmak, valamint a weboldal, és aldomaineken elérhető weboldali terjesztésének tekintetében.<br>9.2. Miután a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> weboldalon<br>megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő</p>
<p>IX. SZERZŐI JOGOK<br>9.1. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webáruház, weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő<br>tartalmak, valamint a weboldal, és aldomaineken elérhető weboldali terjesztésének tekintetében.<br>9.2. Miután a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a <a href="https://csempematrica.eu" class="rank-math-link">https://csempematrica.eu</a> weboldalon<br>megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő</p>
<p>Kelt: 2021 év július hónap 1. napján</p>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fizetési mód: Vásárolj Most, Fizess Később
 
Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció:
 
1 Mit jelent a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás?
Az Online Áruházat működtető Kereskedő biztosíthatja a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót a
vásárló (Fogyasztó) részére, ha Fogyasztóval szemben fennálló követelése (azaz az Áru(k) ellenértéke)
tekintetében az Izzypay Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1132 Budapest,
Victor Hugo utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-141764) - a továbbiakban: Izzypay Zrt. - kötött szerződése
alapján ezen követelés a szerződő felek akarata szerint átruházásra kerül és Fogyasztó megfelel a
„Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás feltételeinek”, illetve amikor azt a Kereskedő maga kívánja
biztostani a Fogyasztó részére az Izzypay Zrt.-vel fennálló szerződése alapján.
A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció választása tehát a Fogyasztó részéről nem automatikus,
mivel az Izzypay Zrt. által elvégzett automatikus logikai vizsgálattól függően jelenik meg a Fogyasztó
részére a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció lehetősége. Amennyiben a Fogyasztó részére
megjelenik ezen fizetési opció és kiválasztja azt, akkor ezt követően a Fogyasztó által adott hozzájárulás
alapján az Izzypay Zrt. ellenőrzi, hogy a Fogyasztóval szemben fennállnak-e kizáró okok.
Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:
- Fogyasztó a személyazonosító igazolvánnyal („személyi igazolvány”) korábban elkövetett
visszaélést a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás tekintetében
- 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
- Korábban igénybe vett „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásból fennálló kintlévőség
- „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásra való jogosultság értékelése kapcsán szükséges
adatkezelésre vonatkozóan a hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről
- az Izzypay Felhasználói Fiók létrehozásához és biztosításához szükséges adatkezelés kapcsán a
hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről
(úgynevezett „Előminősítési folyamat”)
Amennyiben a fenti kizáró okok közül valamelyik fennáll a Fogyasztóval szemben, akkor Fogyasztó nem
tudja igénybe venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, melyről a Kereskedő Online
Áruházában kap tájékoztatást.
Amennyiben az Előminősítési folyamat sikeres eredménnyel zárul, úgy az Izzypay Zrt. egy úgynevezett
„Tényleges Minősítési folyamatot” is elvégez, hogy ellenőrizze a lentebb felsorolt kizáró okok
valamelyike a Fogyasztóval szemben fennáll-e. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálja a
Fogyasztó által Izzypay Zrt. részére megadott személyazonosító igazolvány („személyi igazolvány”)
szám segítségével a Belügyminisztérium személyiadat-és lakcímnyilvántartásából lekérdezett adatok
 
alapján, hogy a Fogyasztóval szemben fennáll-e olyan kizáró ok, ami miatt Fogyasztó a Vásárolj Most,
Fizess Később Fizetési Opciót nem jogosult igénybe venni.
Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:
- Fogyasztó lejárt/nem valós személyazonosító igazolványszámot adott meg
- Fogyasztó nem töltötte be a 18. életévét
- 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
- Fogyasztó nem magyar állampolgár
- Fogyasztónak nem Magyarország területén található a szállítási, számlázási címe vagy lakcíme
A fenti kizáró okok nem együttes feltételek, így, ha már egy kizáró ok is fennáll a Fogyasztóval szemben,
akkor a Fogyasztó nem jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénybevételére.
Amennyiben valamely kizáró ok fennáll a Fogyasztóval szemben és Fogyasztó még sem tudja igénybe
venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, úgy erről a Kereskedő tájékoztatja a Fogyasztót.
Amennyiben Fogyasztó jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót igénybe venni, úgy
tudomásul veszi, hogy ezen fizetési halasztásra vonatkozó szolgáltatást megrendeli és vállalja, hogy
fizetési kötelezettségét - mely az általa vásárolt Áru(k), illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat (pl.
szállítási díj) együttesen jelenti - teljesíti.
Az Izzypay Zrt. csak és kizárólag a fogyasztói követelés, azaz az Áru(k) ellenértékének beszedésére és
érvényesítésére jogosult, de a Fogyasztó által megvásárolt Áru(k), azaz a vásárláshoz kapcsolódó minden
egyéb fogyasztói igényérvényesítés (pl. fogyasztói reklamáció, hibásteljesítés, termékcsere stb.)
tekintetében továbbra is Kereskedő jogosult és köteles eljárni a Fogyasztóval szemben.
Az Izzypay Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció
szolgáltatás nyújtását az ún. „tényleges bírálatot követően” megállítsa és megtagadja, különösen abban az
esetben, ha az Izzypay Zrt. a tényleges bírálatot követően észleli, hogy a Fogyasztó valótlan adatokat
adott meg a regisztráció során, illetve a megadott adatokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés gyanúja
merült fel. A Fogyasztót teljes körű felelősség terheli, amennyiben valótlan adatokat adott meg vagy más
személy adataival visszaélt a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénylésekor illetve
használata során. A Fogyasztó köteles haladéktalanul jelezni, ha adatainak bármilyen illetéktelen
felhasználását, illetve a biztonság egyéb módon való megsértését észleli
 
2 Fizetési határidő
A Fogyasztó az Áru(k) teljes ellenértékét a vásárlás Kereskedő általi teljesítés napját követő 14 napon
belül köteles megfizetni az elérhető fizetési lehetőségek valamelyikének útján.
3. Késedelmes teljesítés következménye
 
A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénybevétele során nem terheli a Fogyasztót plusz
költség, díj, ami ezen fizetési lehetőség igénybevételét lehetővé teszi. Ugyanakkor, ha a Fogyasztó
fizetési késedelembe esik, akkor késedelmi díjak kerülhetnek felszámítására az alábbiak szerint:
3.1. Abban az esetben, ha a Fogyasztó az Áru(k) ellenértékét nem fizeti meg a megadott határidő lejártáig
Kereskedő felé, amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul értesítette a Fogyasztót,
valamely elektronikus kommunikációs csatornán keresztül, akkor Kereskedő jogosult az Áru(k)
ellenértékén felül késedelmi díj érvényesítésére, amely Kereskedő felé fennálló tartozása 10%-ának
megfelelő összeg, de legalább 2.000 Ft és legfeljebb 5.000 Ft lehet.
3.2. Abban az esetben, amennyiben a Fogyasztó a fizetési kötelezettségét a 3.1 pontban foglalt késedelmi
díj fizetési határidőt követő 8. napon sem teljesítette maradéktalanul a Kereskedő felé, akkor a
Kereskedő az Áru(k) ellenértéke 10%-ának megfelelő összegű további késedelmi díjra jogosult,
amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul értesítette a Fogyasztót, valamely elektronikus
kommunikációs csatornán keresztül és amelynek összege legalább 4.000 Ft és legfeljebb 8.000 Ft.
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ A https://csempematricia.eu weboldalon történő vásárlás során személyes adatokat adsz meg, melyeket

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR"),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”),
 • a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint - a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”) alapján kezelünk.

A jogszabályok előírásainak megfelelően tájékoztatunk Téged a személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint adatkezeléssel kapcsolatos jogaidról.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


a) Demeter Group Kft.
b) Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
c) Ügyvezetők: Demeter Róbert és Demeter Miklós
e( Cégjegyzék szám: 13-09-214102
d) Adószám: 27179820-2-13
f) Bank: Budapest Bank
g) Bankszámlaszám: 10101023-73099200-01005000
h) weboldal címe: https://csempematrica.hu
i) E-mail: info@csempematrica.eu
j) Telefonszám: +36 (20) 5144224
Továbbiakban: Adatkezelő

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.eu szolgáltató Kft., 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241., e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu, weboldala:tarhely.eu

Az Adatkezelő határozza meg a webáruházban történő vásárlás során elkért adatok körét, célját, időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a III-IV. pontban meghatározott célokból.

II. SZEMÉLYES ADATAID MEGADÁSA

Személyes adataid megadása önkéntes. Nem vagy köteles a személyes adataid megadására, de azok hiányában nem tudod igénybe venni a webáruház bizonyos szolgáltatásait (pl. törzsvásárlói hűségprogramban való részvétel, termékek kiszállítása).

III. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az érintetteknek lehetőségük van regisztrációt és bejelentkezést követően vásárolni az Adatkezelő webáruházában (nem kötelező). Regisztrálni és bejelentkezni az Adatkezelő weboldalán létrehozott felhasználói fiókkal lehet.

III.1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

3.1.1. Kezelt adatok:

 • a.) felhasználónév
 • b.) e-mail cím,
 • c.) felhasználó által megadott jelszó
 • d.) számlázási és szállítási cím(ek) esetében: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám (kötelező)
 • e.) adószám (nem kötelező)

3.1.2. Az adatkezelés célja

Online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A hozzájárulást a info@csempematrica.eu email címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

3.1.4. Az adatkezelés jogalapja

Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
A szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.
A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

III.2. TELEFONOS ÉS EMAIL-ES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MEGKERESÉS SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

3.2.1. Kezelt adatok

 • a.) vezetéknév,
 • b.) keresztnév,
 • c.) e-mail cím,
 • d.) lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám),
 • e.) telefonszám
 • f.) az ügyfélszolgálathoz email-ben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és
 • g.) az ügy körülményei.

3.2.2. Az adatkezelés célja

A https://csempematrica.eu/kapcsolat weboldalon található kapcsolatfelvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli. A hozzájárulást a info@csempematrica.eu email címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

3.2.4. Az adatkezelés jogalapja

Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

III.3. PANASZKEZELÉS SORÁN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

3.3.1. Kezelt adatok

 • a.) a fogyasztó neve, lakcíme,
 • b.) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • c.) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • d.) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • e.) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve, ha e-mailen vagy telefonon terjesztették elő a panaszt),
 • f.) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • g.) a panasz egyedi azonosítószáma.

3.3.2. Az adatkezelés célja

A https://csempematrica.eu/kapcsolat weboldalon található kapcsolatfelvételre érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.
A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

3.3.4.Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

III.4. FACEBOOK OLDALON MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK

Kommentek és üzenetek a Csempematrica elnevezésű Facebook oldalon (https://www.facebook.com/csempematrica.eu)

3.4.2. Az adatkezelés célja

A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az Adatkezelőnek a Facebookon keresztül. Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó Adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

3.4.3. Az adatkezelés időtartama

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

3.4.4. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

IV. PROFILALKOTÁS

4.1. Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a felhasználói igényeknek, kívánságoknak és érdeklődési körnek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhasson profilalkotást végez. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatja el e-mailben vagy a weboldalon jelenítheti meg.

4.2. Profilalkotás fogalma: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen érdeklődéshez, személyes preferenciákhoz, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használunk.

V. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK

5.1. Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen tájékoztató kivonatban megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája és a 11.1. pontban megnevezett Adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetik a személyes adatokat.

5.2. Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EUU.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), webanalitikai szolgáltatását.

5.3. A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookiek által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják. További információk megtalálhatók a Csempematrica Webáruház cookie tájékoztatójában.

VI. ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1. Online fizetés esetén

Amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya adatokat továbbítjuk a Paylike ApS., mint pénzintézeti szolgáltató felé. A Paylike-al történő online fizetési módozat választása esetén a 6.1.2. pontban közölt adatok a Paylike rendszere felé kerülnek továbbításra.

6.1.1. Az adattovábbítás címzettje online fizetés esetén

 • Cégnév: Paylike ApS.
 • Székhely: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
 • Levelezési cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
 • E-mail: hello@paylike.hu
 • Telefonszám: +36 1 500 9480

6.1.2. A továbbított adatok

A vásárlás során a kosárba helyezett termékek, a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek), vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási/szállítási cím, IP cím. A fizetés során megadott bankkártya adatokat közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adod meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

6.1.3. Az adattovábbítás célja

A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

6.1.4. Az adattovábbítás jogalapja

A Címzett jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján.
A Paylike által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – bővebben tájékozódhatsz a https://paylike.hu/privacy oldalon.

6.2. Kiszállítás esetén

A csomagok előkészítése, illetve termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

 • Cégnév: GLS General Systems Logistics Hungary Kft.
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44
 • E-mail: info@gls-hungary.com
 • Telefonszám: (+36 29) 886 700
 • Cégnév: Magyar Posta Zrt
 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6
 • Levelezési cím: 1540 Budapest
 • Adószám: 10901232-2-44
 • E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Telefonszám: +36 1 767-8272
 • Cégnév: TOP TRADE 2000 Bt.
 • Székhely: 1118 Budapest, Regős köz 1.10/43.
 • Levelezési cím: 1118 Budapest, Regős köz 1.10/43.
 • Adószám: 28628059-2-43
 • E-mail: info@gekkofix.hu
 • Telefonszám: +36 (20) 974 6362 6.3.

6.3 Adataid a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Téged előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

6.4. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

Az adataid az 5. és 6. pontokban említetteken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Téged előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

VII. LINKEK KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZOLGÁLTATÓKHOZ, KÖZÖSSÉGI MÉDIA BÖNGÉSZŐ BŐVÍTMÉNYEKHEZ

7.1. Az Adatkezelő https://csempematrica.eu weboldala a Facebookra, a YouTube-ra és az Instagram oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmaz. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattintasz. Amikor rákattintasz az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon az adott közösségi médiaüzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehetsz közzé.

VIII. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

8.1. Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

8.2. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

8.3. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

8.4. Az Adatkezelő a weboldala fenntartásához és kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a weboldalon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 • Cégnév: Tárhely.eu szolgáltató Kft.,
 • Cím: 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241.,
 • E-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu,
 • Weboldala: tarhely.eu

8.5. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

IX. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

9.1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9.2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

9.3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a.) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b.) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

X. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

10.1. A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a.) az adatkezelés céljai;
b.) az érintett személyes adatok kategóriái;
c.) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d.) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g.) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h.) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A fentiek szerinti jogok a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

10.2. Helyesbítés joga:

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a.) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b.) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c.) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e.) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f.) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b.) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c.) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll; br>d.) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e.) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
f.) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy
g.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d.) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a.) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b.) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10.6. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

10.7. Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10.8. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

XI. ADATFELDOLGOZÁS

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezeli.

Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

11.1. Adatfeldolgozók adatai és elérhetősége:

IT szolgáltató

Társaságunk weboldala fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (weboldal tárhely) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezelheti a szervereken tárolt személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása, karbantartása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: Tárhely.eu szolgáltató Kft., 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241., e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu, weboldala:tarhely.eu

Könyvviteli és bérszámfejtő szolgáltató

Vállalkozásom az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a vállalkozásom szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából a szerződés megszűnéséig, illetve a törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig.

A szolgáltató megnevezése:

Cégnév: PR-System Kft Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 13. Adószám: 23074163-2-13 Telefonszám: +36 (30) 903 6043

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli. A számlázás a NAV Online számlázó rendszerével történik, melynek további kezelését a Skylon ügyviteli rendszer kezeli:

 • Cégnév: Skylon Enterprise Kft
 • Székhely: 4064 Nagyhegyes Bartók Béla u. 32
 • Cégjegyzékszám: 09-09-030709
 • Vezetve a Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
 • Adószám: 26737656-2-09
 • Telefonszám: +36308839385
 • E-mail: toth.sandor@skylon.hu

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagelőkészítés, csomagküldés Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. Ezen szolgáltatók:

 • Cégnév: GLS General Systems Logistics Hungary Kft.
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
 • Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44
 • E-mail: info@gls-hungary.com
 • Telefonszám: (+36 29) 886 700
 • Cégnév: Magyar Posta Zrt
 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6
 • Levelezési cím: 1540 Budapest
 • Adószám: 10901232-2-44
 • E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Telefonszám: +36 1 767-8272
 • Cégnév: TOP TRADE 2000 Bt.
 • Székhely: 1118 Budapest, Regős köz 1.10/43.
 • Levelezési cím: 1118 Budapest, Regős köz 1.10/43.
 • Adószám: 28628059-2-43
 • E-mail: info@gekkofix.hu
 • Telefonszám: +36 (20) 974 6362

XII. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

12.1. 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával kijelented és szavatolod, hogy a fentiekre figyelemmel jársz el, cselekvőképességed az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

12.2. Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem vagy jogosult, köteles vagy az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles vagy mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.

12.3. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Veled személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést köteles vagy biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha harmadik személy - például fogyasztó - nevében jársz el, jogosultak vagyunk kérni a meghatalmazásodat és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

12.4. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a 13. pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közöld velünk, ha tudomásodra jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Rólad jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

XIII. KAPCSOLATI ADATOK

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel, valamint a GDPR szerinti jogaid gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésed, kérésed tekintetében kérjük azokat juttasd el a info@csempematrica.eu email címre, illetve írásban a 1165.Budapest Corvin utca 5. postacímünkre.

Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – a Te érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad.

XIV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

a.) Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheted az Adatkezelőt a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.
b.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve
c.) jogaid megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panaszkezeléshez (nyomtatott verzióhoz) kiegészítő szöveg:

A „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
 
Adatkezelő neve: Izzypay Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Izzypay
Zrt.)
adatkezelő székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 13.
adatkezelő nyilvántartási száma: 01-10-141764
adatkezelő e-mail címe: info@izzypay.hu
adatkezelő adatvédelmi elérhetősége: adatvedelem@izzypay.hu
adatkezelő honlapja: https://izzypay.hu
 
A „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásra való jogosultság megállapítása céljából
csempematrica.eu és az Izzypay Zrt. között megkötésre került szerződés alapján a Vásárló
következő személyes adatait továbbítja az Izzypay Zrt. részére: név, számlázási és szállítási
cím (ország, vármegye, város, cím, irányítószám), e-mail cím, telefonszám, IP cím. Az
adattovábbítás jogalapja a Vásárló kifejezett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet
6. cikk (1) a)).
 
A csempematrica.eu és az Izzypay Zrt., mint további adatkezelő felelősségüket a Vásárló
személyes adatai kezelésének vonatkozásában az alábbiak szerint osztják meg:
 Mindegyik adatkezelő az általa végzett adatkezelésekért tartozik felelősséggel, felel
az érintettek megfelelő tájékoztatásáért, az érintettek jogainak biztosításáért, az
adatvédelmi incidensek kezeléséért, és az esetlegesen szükséges érdekmérlegelési
tesztek és adatvédelmi hatásvizsgálatok elkészítéséért;
 Amennyiben az adatkezelők által végzett tevékenység nem különíthető el, az
adatkezelők a közrehatásuk mértékében felelnek az adatkezeléseikért.
 
Az Izzypay Zrt. által végzett adatkezelési tevékenység jellege és célja az Izzypay
Zrt. honlapján elérhető Adatvédelmi Tájékoztatójában tekinthető meg.
 
 
Kifejezetten javasoljuk, hogy a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás élesben történő
felkínálását megelőzően Webáruházad adatvédelmi tájékoztatóját egészítsd ki egy szükséges
szövegrésszel az „Alkalmazott adatkezelők, adatfeldolgozók” résznél.
Ebből a célból ajánljuk számodra a fenti általános jellegű mintaszöveget, amellyel jogi és
adatvédelmi szempontból történő esetleges pontosítások elvégzését követően kiegészítheted a
Webáruházad Adatkezelési tájékoztatóját.
Fontos: az IzzyPay nem vállal felelősséget a Webáruházad holnapján megjelenő információk
teljességéért, naprakészségéért, vagy az információk felhasználásából eredő anyagi vagy nem
anyagi károkért.

Kijelentem, hogy a panaszkezelés felvett személyes adataim kezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam, megértettem, és hozzájárulok a személy adataim abban foglaltaknak megfelelő kezeléséhez. Kelt:____________________ , _____ év _____ hó _____ nap Név:____________________